Uprava za igre na sreću


LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE ISPUNJENOSTI INFORMATIČKIH KARAKTERISTIKA OPREME ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU PREKO SREDSTAVA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE

 • Društveno odgovorno priređivanje

  Prijavljivanje (registrovani priređivači)

  Istorijat

  Uprava za igre na sreću obrazovana je Zakonom o igrama na sreću ("Službeni glasnik RS" broj 84/2004 od 24.jula 2004. godine koji je stupio na snagu 25. Jula 2004. godine), kao organ uprave u sastavu Ministarstva finansija, za obavljanje poslova državne uprave u oblasti igara na sreću.

  Uprava je počela sa radom 01. januara 2005. godine. Sredstva za rad i funkcionisanje Uprave obezbeđuju se iz budžeta Republike Srbije.

  Novi Zakon o igrama na sreću ("Službeni glasnik RS", br.88/11 od 24.11.2011. godine) stupio je na snagu 02.12.2011. godine.

  Odredbama Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS“, broj 93/2012) koji je stupio na snagu dana 6. Oktobra 2012. godine, propisano je da danom stupanja na snagu ovog zakona Poreska uprava - Sektor za menjačke i devizne poslove i igre na sreću, preuzima nadležnosti Uprave za igre na sreću koje ta uprava ima prema Zakonu o igrama na sreću („Službeni glasnik RS“, broj 88/11).

  Sedište Sektora za menjačke i devizne poslove i igre na sreću, za oblast igara na sreću je u Beogradu, Omladinskih brigada 1.

  U sledećoj tabeli je dat pregled ukupih budžetskih prihoda od naknada za posebne igre na sreću po godinama, kao i broj priređivača posebnih igara na sreću na automatima i posebnih igara na sreću - klađenje.

  Godina Ukupno Broj priređivača
  Automati
  Broj priređivača
  Kladionice
  2005 4,674,542,674.00 75 34
  2006 3,942,612,135.32 81 35
  2007 3,762,489,708.92 86 35
  2008 4,765,830,309.43 96 34
  2009 4,462,138,604.88 91 28
  2010 4,656,817,301.85 79 23
  2011 4,346,027,533.64 68 22
  2012 4,699,671,699.63 67 22
  2013 4,840,933,594.63 62 19
  2014 5,276,170,784.94 67 19
  2015 5,525,020,153.23 62 19
  2016 5,958,393,977.76 64 18
  2017 6,786,619,505.40 61 18

  U tabeli je dat uporedni pregled uplaćenih naknada po vrstama posebnih igara na sreću za 2016. i 2017. godinu iz nadležnosti Poreske uprave - Sektora za menjačke i devizne poslove i igre na sreću

  Godina 2016 2017 2017/2016 (%)
  Naknada za igre na sreću u igračnicama 148,880,999.50 192,571,388.49 29.35
  Naknada za igre na sreću na automatima 2,465,734,771.69 2,641,659,328.47 7.13
  Naknada za igre na sreću - klađenje 1,653,903,294.00 1,749,026,889.89 5.75
  Naknada za priređivanje nagradne igre u robi i uslugama 74,026,353.06 108,189,011.18 46.15
  Naknada posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije( odobrenje i priređivanje) 236,503,508.18 528,287,783.92 123.37
  Ukupno naknade od posebnih igara na sreću 4,579,048,926.43 5,219,734,401.95 13.99
  Naknade od klasičnih igara na sreću 1,379,345,051.33 1,566,885,103.45 13.60
  Ukupno naknade 5,958,393,977.76 6,786,619,505.40 13.90

  Провера тикета

  Пројекти ЕУ

  Anketa