Управа за игре на срећу


ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ИНФОРМАТИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА ОПРЕМЕ ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА НА СРЕЋУ ПРЕКО СРЕДСТАВА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

 • Друштвено одговорно приређивање

  Пријављивање (регистровани приређивачи)

  Јавни позив у поступку у спровођењу јавних набавки

  Централизована јавна набавка, Набавка услуга мобилне телефоније, ЦЈН 4/2020 од 18.3.2021. године

  Централизована јавна набавка, Набавка оригинал тонера за Лексмарк уређаје, Партија 5, ЦЈН 1/2020 од 02.03.2021 године

  Измена плана набавки 4 од 25.2.2021. године.

  Измена плана набавки 3 од 29.1.2021. године.

  Измена плана набавки 2 од 13.1.2021. године.

  Извештај о извршеним набавкама УИС за четврти квартал 2020. године од 12.01.2021.

  Централизована јавна набавка, Набавка оригинал тонера за ХП уређаје, Партија 3, ЦЈН 1/2020 од 06.01.2021 године

  План набавки за 2021. годину од 05.01.2021 године

  ДИРЕКТИВА О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ ПЛАНИРАЊА НАБАВКИ, СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПАКА НАБАВКИ И ПРАЋЕЊА ИЗВРШЕЊА УГОВОРА О НАБАВКАМА од 04.01.2021. године

  Централизована јавна набавка, Набавка оригинал тонера за остале уређаје (Brother, DEEL, Nashuatec, Toshiba..), Партија 8, ЦЈН 1/2020 од 31.12.2020 године

  Централизована јавна набавка, Одржавање рачунарске опреме тип ЛЕНОВО, Партија 5, ЦЈН 7/2020 од 17.12.2020 године

  Централизована јавна набавка, Услуге одржавања штампача типа ХП, Партија 7, ЦЈН 7/2020 од 17.12.2020 године

  Централизована јавна набавка, Услуге одржавања штампача типа Лексмарк, Партија 8, ЦЈН 7/2020 од 17.12.2020 године

  Централизована јавна набавка, Одржавање комуникационе опреме ЦИСЦО- Партија 19, ЦЈН 7/2020 од 16.12.2020 године

  Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности број 6/2020 од 24.11.2020 године

  Одлука о додели уговора за јавну набавку број ЈНМВ 6/2020 од 17.11.2020 године

  Централизована јавна набавка, Услуге осигурања - Смрт услед незгоде, трајни инвалидитет, трошкови лечења и дневна накнада. Партија 1, ЦЈН 11/2020 од 5.11.2020 године

  Централизована јавна набавка, Услуге осигурања - Хируршке интервенције и теже болести. Партија 2, ЦЈН 11/2020 од 5.11.2020 године

  Измена конкурсне документације за јавну набавку број ЈНМВ 6/2020 од 05.11.2020 године

  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јавну набавку број ЈНМВ 6/2020 од 05.11.2020 године

  Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 1.1.7-2020 од 30.10.2020 године

  Позив за подношење понуда за ЈНМВ 6-2020 од 29.10.2020 године

  Конкурсна документација за ЈНМВ 6-2020 од 29.10.2020 године

  Одлука о додели уговора за јавну набавку број 1.1.7/2020 - Набавка компјутерског софтвера - од 21.09.2020 године

  Позив за подношење понуда ЈНОП 1.1.7/2020 од 21.09.2020 године

  Конкурсна документација за ЈНОП 1.1.7/2020 од 21.09.2020 године

  Конкурсна документација за ЈНОП 1.1.7/2020 од 21.09.2020 године

  Централизована јавна набавка, набавка оригинал тонера за Лексмарк уређаје, ЦЈН 1/2020 од 16.09.2020 године

  Одлука о додели уговора за ЈНОП2/2020 - Набавка 5(пет) лиценци

  Извештај о извршеним набавкама УИС за други квартал 2020. године

  Друга измена плана набавки за 2020. годину

  Одлука о додели уговора након жребања за Јавну Набавку ЈНМВ 02/2020

  Појашњење у вези са припремањем понуде за Јавну Набавку ЈНОП 02/2020 - Набавка 5 лиценци

  Конкурсна документација ЈНОП 2020 30.06 - WORD

  Конкурсна документација ЈНОП 2020 30.06 - PDF

  ИЗМЕНА КОНК ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈНОП 2 2020 30.06

  ИЗМЕНА КОНК ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈНОП 2 2020

  Позив за подношење понуда

  Конкурсна документација ЈНОП 2020

  Позив за подношење понуда ЈНМВ-услуга

  Конкурсна документација за ЈНМВ-путовања

  Централизована јавна набавка, Уређаји за штампање Тип 3(мрежни колор штампач ласер А4), Партија 18, ЦЈН 2/2020 од 19.06.2020 године

  Централизована јавна набавка, Радне станице Тип 5, Партија 4, ЦЈН 2/2020 од 19.06.2020 године

  Централизована јавна набавка, Преносни лаптоп уређаји тип 5, Партија 11, ЦЈН 2/2020 од 19.06.2020 године

  Прва измена плана набавки за 2020. годину

  Обавештење о закљученом уговору за ЈН 1.1.1/2020 - "Нови информациони систем Управе за игре на срећу и контролу приређивача -

  Извештај о извршеним набавкама УИС за први квартал 2020. године

  Одлука о додели Уговора у поступку Јавне Набавке бр. 1.1.1/2020 - "Нови информациони систем Управе за игре на срећу и контролу приређивача"

  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈНОП 1.1.1/2020

  Исправка техниче грешке у Конкурсној документацији за јавну набавку добара у отвореном поступку број ЈН 1.1.1/2020 – „ Нови информациони систем Управе за игре на срећу и контролу приређивача“ која се односи на Уређај за заштиту информационо – комуникационе мреже – security gateway

  Појашњење конкурсне документације 1.1.1/2020

  Исправка техничке грешке у Конкурсној документацији за јавну набавку у отвореном поступку – Нови информациони систем Управе за игре на срећу и контролу прирeђивача, ЈН 1.1.1/2020 која се односи на Модел уговора

  Конкурсна документација у отвореном поступку јавне набавке добара – “ Нови информациони систем Управе за игре на срећу и контролу приређивача” ЈН 1.1.1/2020

  Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара – “ Нови информациони систем Управе за игре на срећу и контролу приређивача” ЈН 1.1.1/2020

  План набавки за 2020. годину

  Одлука о доношењу плана набавки за 2020. годину

  Четврта измена интерног плана набавки за 2019. годину

  Одлука о четртој измени интерног плана набавки за 2019. годину

  Одлука о додели уговора у поступку ЈНМВ бр.1.1.3/2019

  Извештај о јавним набавкама за III квартал 2019. године

  Извештај о јавним набавкама за II квартал 2019. године

  Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке бр. 1.2.3/2019 Партија 2

  Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке бр. 1.2.3/2019 Партија 1

  Конкурсна документација ЈНМВ 1.1.3/2019 - Набавка 20 лиценци

  Позив за подношење понуда ЈНМВ 1.1.3/2019 - Набавка 20 лиценци

  Друга измена плана набавки за 2019. годину

  Одлука о другој измени плана набавки за 2019. годину

  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈНМВ 1.2.3/2019

  Измена конкурсне документације ЈНМВ 1.2.3/2019

  Конкурсна документација ЈНМВ 1.2.3/2019 - Одржавање рачунарске опреме 30.10.2019 Поновљени поступак

  Позив за подношење понуда ЈНМВ 1.2.3/2019 - Одржавање рачунарске опреме 30.10.2019 Поновљени поступак

  Одлука о обустављању поступка ЈНМВ 1.2.3/2019 - Одржавање рачунарске опреме

  Конкурсна документација ЈНМВ 1.2.3/2019 - Одржавање рачунарске опреме

  Позив за подношење понуда ЈНМВ 1.2.3/2019 - Одржавање рачунарске опреме

  Одлука о првој измени плана набавки за 2019. годину

  Прва измена плана набавки 12.09.2019

  Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ бр.1.1.1/2019

  Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ бр.1.1.2/2019

  Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр.1.2.1/2019

  Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке бр.1.1.1/2019

  Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара, ЈНМВ 1.1.1/2019 – Набавка аутомобила.

  Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности добара, ЈНМВ 1.1.1/2019 – Набавка аутомобила.

  Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 1.2.2 2019

  Одлука о додели Уговора у поступку јавне набавке бр.1.1.2/2019

  Одлука о додели Уговора у поступку јавне набавке бр.1.2.2/2019

  Појашњењe br2 у вези са припремањем понуде за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности број 1.1.2 2019.

  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

  Појашњења у вези са припремањем понуде и измене конкурсне документације за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности број ЈНМВ 1.1.2 2019.

  Директива о начину обављања послова јавних набавки Управе за игре на срећу.

  Измена конкурснe документацијe.

  Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности добара, ЈНМВ 1.1.2/2019 – Набавка рачунарске опреме.

  Појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку услуга у поступку јавне набавке мале вредности број ЈНМВ 1.2.2/2019 - „Набавка услуге посредовања при куповини авиокарата и других путних карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања у земљи и иностранству.”

  Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности услуга -Услуге посредовања при куповини авиокарата и других путних карата и резервацијe хотелског смештаја за службена путовања у земљи и иностранству.

  Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности услуга -Услуге посредовања при куповини авиокарата и других путних карата и резервацијe хотелског смештаја за службена путовања у земљи и иностранству.

  Одлука о додели Уговора у поступку јавне набавке бр.1.2.1/2019

  III Појашњење конкурсне документације 1.2.1/2019

  II Појашњење конкурсне документације 1.2.1/2019

  Појашњење конкурсне документације 1.2.1/2019

  Позив за подношење понуда у отвореним поступку јавне набавке услуга бр. ЈН 1.2.1/2019

  Конкурсна документација за JN 1.2.1/2019.

  Усвојен план јавних набавки за 2019. годину

  Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19

  Провера тикета

  Пројекти ЕУ

  Анкета