Uprava za igre na sreću


LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE ISPUNJENOSTI INFORMATIČKIH KARAKTERISTIKA OPREME ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU PREKO SREDSTAVA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE

 • Društveno odgovorno priređivanje

  Prijavljivanje (registrovani priređivači)

  SAOPŠTENJA

   • 08.01.2020.

    SAOPŠTENJE

    Zakon o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću, koji je Narodna skupština Republike Srbije usvojila dana 23.12.2019.godine, objavljen u Službenom glasniku RS, broj 91/19 od 24.12.2019. godine i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 1. januara 2020. godine. Priređivači su u obavezi da u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona Upravi za igre na sreću dostave dokaze propisane članom 3. i čl. 7-9. ovog zakona (čl. 41, 72, 87. i 101.Zakona o igrama na sreću).

   • 25.12.2019.

    SAOPŠTENJE

    Narodna Skupština Republike Srbije, uz većinu glasova narodnih poslanika, usvojila je 23. decembra 2019. godine izmene i dopune Zakona o igrama na sreću kojim se uvodi bolji sistem kontrole, odnosno dostavljanja dokaza za praćenje i poznavanje priređivača, kako bi se prikupili precizni podaci i informacije o vlasničkoj i upravljačkoj strukturi priređivača. Takođe, stavlja se dodatno težište na zabranu povezanosti sa licima koja su povezana sa kriminalom, odnosno koja su osuđena za određena krivična dela i teže povrede propisa kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

    Zakon o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću biće postavljen na sajtu Uprave za igre na sreću nakon objavljivanja u Službenom glasniku.

   • 27.02.2019.

    SAOPŠTENJE

    Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću („Sl.glasnik RS“, broj 95/2018) od 16.12.2018. godine , obrazovana je Uprava za igre na sreću, kao organ uprave u sastavu Ministarstva finansija, koja počinje sa radom 1. marta 2019. godine. Za prijem svih vaših zahteva koji se dostavljaju Upravi za igre na sreću nadležna je pisarnica Uprave za zajedničke poslove republičkih organa: ul. Omladinskih brigada br.1, Beograd-Novi Beograd (zgrada SIV-a III) kao i službeni e-mail: igre.na.srecu@uis.gov.rs

   • 13.09.2018.

    SAOPŠTENJE

    Poreska uprava, kao državni organ nadležan za inspekcijski nadzor u oblasti igara na sreću, vrši nadzor nad primenom Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranje terorizma kod obveznika-priređivača posebnih igara na sreću u igračnicama i priređivača igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije.

    Shodno navedenom nadzorni organ objavljuje dokument Procena rizika od pranja novca i procena rizika od finansiranja terorizma usvojen na sednici Vlade Republike Srbije 31.05.2018. godine i Akcioni plan za sprovođenje preporuka iz iste.

  • 04.05.2018.

   SAOPŠTENJE

   Poreska uprava je, u skladu sa članom 114. Zakona o sprečavanju pranja novca i finasiranja terorizma ("Službeni glasnik RS", broj 113/17 od 17.12.2017.godine), izradila Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike koji priređuju igre na sreću preko sredstava elektronske komunikacije. Navedeni obveznici su dužni dausklade svoje poslovanje sa Smernicama i izrade interna akta, saglasno odredbama Zakona o sprečavanju pranja novca i finasiranja terorizma.

  • 12.02.2018.

   SAOPŠTENJE

   Poreska uprava je, u skladu sa članom 114. Zakona o sprečavanju pranja novca i finasiranja terorizma ("Službeni glasnik RS", broj 113/17 od 17.12.2017.godine), izradila Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike koji priređuju posebne igre na sreću u igračnicama. Navedeni obveznici su dužni da, najkasnije do 1. aprila 2018. godine, usklade svoje poslovanje sa Smernicama i izrade interna akta, saglasno odredbama Zakona o sprečavanju pranja novca i finasiranja terorizma.

  • 29.05.2014.

   SAOPŠTENJE

   Dana 16.05.2014. godine ministar finansija potpisao je Uputstvo o postupku, načinu, proceduri i detaljima ispitivanja ispunjenosti informatičkih karakteristika opreme za priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije.

   Donošenjem ovog akta, stekli su se i formalni uslovi da Vojno-tehnički institut, kao ovlašćena laboratorija, pokrene i zvanično postupak prijema Zahteva za dobijanje uverenja priređivača igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije.

  • 10.02.2014.

   SAOPŠTENJE

   Ministar finansija Lazar Krstić je 10.02.2014. godine Rešenjem broj: 021-02-30/2014-01 dao ovlašćenje Ministarstvu odbrane Republike Srbije – Vojnotehničkom institutu iz Beograda, da vrši ispitivanje ispunjenosti informatičkih karakteristika opreme koju priređivač igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije mora imati na teritoriji Republike Srbije, shodno članu 100. Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik RS“ br.88/11 i 93/12-dr.zakon). Na ovaj način ispunjene su sve zakonske pretpostavke za omogućavanje priređivanja on line igara na sreću u Republici Srbiji.

  • 15.10.2012.

   SLUŽBENO SAOPŠTENJE

   Odredbama zakona o izmenama i dopunama zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS“, broj 93/2012) koji je stupio na snagu dana 6. Oktobra 2012. godine, propisano je da danom stupanja na snagu ovog zakona Poreska uprava preuzima nadležnosti Uprave za igre na sreću koje ta uprava ima prema Zakonu o igrama na sreću („Službeni glasnik RS“, broj 88/11). Postupke u oblasti igara na sreću koje je započela Uprava za igre na sreću, a koji ne budu okončani do dana stupanja na snagu ovog zakona, okončaće Poreska uprava u skladu sa ovim zakonom. Priređivači igara na sreću kojima je do dana stupanja na snagu ovog zakona izdato rešenje o davanju dozvole, odnosno odobrenje za priređivanje igara na sreću od strane Uprave za igre na sreću u skladu sa Zakonom o igrama na sreću („Službeni glasnik RS“, broj 88/11), nastavljaju sa priređivanjem tih igara do isteka roka važenja dozvole, odnosno odobrenja . Lica koja, prema propisima kojima se uređuju igre na sreću, imaju obavezu dostavljanja akata o priređivanju igara na sreću, uverenja, izveštaja, obaveštenja i dr. Upravi za igre na sreću, dužni su da te akte dostavljaju Poreskoj upravi u slučajevima, na način i u rokovima, uređenim propisima kojima se uređuju igre na sreću, na adresi Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

  Провера тикета

  Пројекти ЕУ

  Anketa