NOTICEBOARD

 
На основу члана 78. став 1. тачка 1) и става 2. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/16, 95/18 – аутентично тумачење и 2/2023 – одлука УС), Управа за игре на срећу, дана 17.10.2023.године, објављује акт број 011-00-00029/2023-01/1 од 17.10.2023. године, јер достављање на други начин није било могуће. Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од дана када је писмено објављено на веб презентацији и огласној табли органа, сагласно одребама члана 78. став 3. Закона о општем управном поступку.

Решење о одузимању одобрења за приређивање посебних игара на срећу на аутоматима „COLOSSEUM GAME“ d.o.o. Vranje, број: 424-01-00020/2019-02/О од 30.08.2022. године, објављено дана 10.10.2022. године.

Решење Управног суда у Нишу, број: II-1У 45381/22 од 28.10.2022. године, објављено дана 03.11.2022. године - „COLOSSEUM GAME“ d.o.o. Vranje.

image