OGLASNA TABLA

 

Na osnovu člana 78. stav 1. tačka 1) i stava 2. Zakona o opštem upravnom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 18/16, 95/18 – autentično tumačenje i 2/2023 – odluka US), Uprava za igre na sreću, dana 17.10.2023.godine, objavljuje akt broj 011-00-00029/2023-01/1 od 17.10.2023. godine, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće. Smatra se da je javno dostavljanje izvršeno kada istekne 15 dana od dana kada je pismeno objavljeno na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa, saglasno odrebama člana 78. stav 3. Zakona o opštem upravnom postupku.

Rešenje o oduzimanju odobrenja za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima „COLOSSEUM GAME“ d.o.o. Vranje, broj: 424-01-00020/2019-02/O od 30.08.2022. godine, objavljeno dana 10.10.2022. godine.

Rešenje Upravnog suda u Nišu, broj: II-1U 45381/22 od 28.10.2022. godine, objavljeno dana 03.11.2022. godine - „COLOSSEUM GAME“ d.o.o. Vranje.

image