Questions and Answers

У складу са чланом 138. Закона о играма на срећу приређивачи игара на срећу имали су обавезу да се повежу на Информациони систем Управе за игре на срећу до 11. јула 2021.године.
Упутством за интеграцију информационо-комуникационог система приређивача са информационим системом Управе за игре на срећу је дефинисан начин повезивања, размене и евидентирања трансакција између информационог система приређивача и информационог система Управе којим је, између осталог, прописан и начин на који се евидентирају бонус трансакције.
Анализом прикупљених података након повезивања са Информационим системом Управе за игре на срећу утврђено је да постоје одређени типови бонуса које приређивачи нису у могућности да евидентирају као улог играча, односно као износ који је играч потрошио у игри, у ком случају би износ бонуса који је потрошен у игри увећао укупан износ улога играча а самим тим и основицу за обрачун накнада.
Након разматрања свих околности и техничких параметара, а како не би дошло до немогућности коришћења ових типова бонуса, оправдано је да се сви износи бонуса који су употребљени за игру или су добијени кроз игру, евидентирају у систему Управе на исти начин као и добитне трансакције остварене игром.
Сагласно наведеном поменуте бонусе је потребно евидентирати на исти начин као и уплате играча на јединствени евиденциони рачун и у том тренутку не утичу на основицу за обрачун накнаде. Такође, уколико играч користи, тј. потроши (у целости или део) износ добијен бонусом за игру, том приликом је потребно да се исти евидентира као добитак играча, односно износ који је играч добио у игри. У том случају износ бонуса који је потрошен у игри увећава укупан износ који су играчи освојили у игри, а самим тим умањује основицу за обрачун накнада, имајући у виду да се код приређивања посебних игара на срећу преко средстава електронске комуникације укупном уплатом сматра укупан износ који су играчи потрошили у игри (улог), док се укупном исплатом сматра укупан износ који су играчи освојили у игри (добитак).

Према одредбама члана 102. став 1. Закона о играма на срећу приређивач плаћа накнаду за приређивање игара на срећу - клађење преко средстава електронске комуникације месечно у висини од 15% на основицу, а за остале посебне игре на срећу преко средстава електронске комуникације у висини од 10% на основицу, коју чини разлика између укупно остварених уплата и укупно остварених исплата, с тим што укупан износ накнаде не може бити мањи од динарске противвредности 10.000 евра месечно, обрачунате сразмерно броју дана до краја месеца од дана пријема решења о одобрењу.
Код приређивања посебних игара на срећу преко средстава електронске комуникације укупном уплатом сматра се укупан износ који су играчи потрошили у игри (улог), док се укупном исплатом сматра укупан износ који су играчи освојили у игри (добитак).

Како је дефинисано Упутством за интеграцију информационо – комуникационог система приређивача са информационим системом Управе за игре на срећу, у наведеној ситуацији неопходно је да на путањи /slot/jackpot буду евидентирана два износа, један је укупан износ џек пота, док је други износ дела џек пота који је забележен на аутомату.
Основица за обрачун накнаде у том случају се рачуна како следи:
О = А-Б-Ц
где је:
О - основица
А - збир свих уплатних трансакција
Б - збир свих исплатних трансакција
Ц - збир остатка новца исплаћеног на локацији тј. разлика између износа укупног џек пота и износа дела џек пота који је евидентиран на аутомату.
Одредбом члана 110. став 5. Закона о играма на срећу („Службени гласник РС“ бр. 18/20) и одредбом члана 5. став 3. Правилника о начину вођења базе података о лицима која су остварила добитак код приређивача игара на срећу („Службени гласник РС“ бр. 152/20) прописано је да се подаци о лицима која су остварила добитак прикупљају и обрађују у складу са законом којим је уређена заштита података о личности.
Одредбом члана 5. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС“, бр. 87/2018), прописана су начела обраде података, те је ставом 3. овог члана, прописано да подаци о личности морају бити примерени, битни и ограничени на оно што је неопходно у односу на сврху обраде ("минимизација података").
У конкретном случају, сврха обраде података о личности је приређивање наградних игара у роби и услугама. Како се у случају добитка мале вредности, чија вредност не прелази износ од 103.225,00 динара, не плаћа на порез на добитке од игара на срећу у складу са чланом 83. став 4. тач.1) Закона о порезу на доходак грађана, у базу података није потребно уносити личне податке добитника, и то: JМБГ, односно број пасоша добитника, а сходно претходно наведеној одредби Закона о заштити података о личности.

Одредбом члана 7. Правилника о начину утврђивања испуњености услова за добијање сагласности за приређивање наградне игре у роби и услугама и начину извештавања o резултатима наградне игре („Службени гласник РС“, бр. 152/20), прописано је да извештај о утврђивању резултата који је приређивач у обавези да достави Управи за игре на срећу по окончању наградне игре, између осталог, садржи податке о добитницима у складу са законом којим је уређена заштита података о личности, односно у складу са одговарајућим техничким, организационим и кадровским мерама, прописаним наведеним законом, као што су криптозаштита и псеудонимизација.
 Наиме, одредбом члана 50. став 1. Закона о заштити података о личности прописано је да руковалац и обрађивач спроводе одговарајуће техничке, организационе и кадровске мере како би достигли одговарајући ниво безбедности у односу на ризик, у складу са нивоом технолошких достигнућа и трошковима њихове примене, природом, обимом, околностима и сврхом обраде, као и вероватноћом наступања ризика и нивоом ризика за права и слободе физичких лица. Техничке, организационе и кадровске мере, као и начин њиховог спровођења уређени су Законом о заштити података о личности.

Обавеза усклађивања са новим законом дефинисана је одредбама члана 138. Закона и односи се на све приређиваче.
Имајући у виду да је Закон о играма на срећу ступио на снагу 11.03.2020. године, са применом од 11.04.2020. године, сви приређивачи игара на срећу су дужни да сагласно одредбама члана 138. Закона о играма на срећу, ускладе своје пословање у року од 15 месеци, односно закључно са 10.07.2021. године, са одредбама које се односе на основни капитал (чл. 60, 78, 93. и 113), осигурање исплате добитака и наплате накнада (чл. 61, 79. и 94), инфoрмационо-комуникациони систем (чл.63, 80. и 95.), видео надзор (чл. 64. и 81.) и налепнице за означавање и регистрацију (чл. 45, 74. и 89.).

Имајући у виду да су у питању два потпуно одвојена и посебна поступка давања одобрења, да су Законом о играма на срећу прописани другачији услови којe правно лице мора да испуни, као и дa je различита документација која се прилаже уз захтев, сагласно члану 68. односно члану 83. Закона о играма на срећу, неопходно је поднети одвојене захтеве. 

Уколико је у питању једна локација истог приређивача, довољно је поднети једно уверење о испуњености локацијских услова у смислу члана 67. и члана 82. Закона о играма на срећу.  
Сагласно одредбама члана 60. став 1, члана 78. став 1. и члана 93. став 1. Закона о играма на срећу, за приређивање посебних игара на срећу на аутоматима, посебних игара на сређу - клађење и игара на срећу преко средстава електронске комуникације услов је, да износ уписаног основног новчаног капитала буде и уплаћен. 
На интернет презентацији Управе за игре на срећу налазе се обрасци за подношење захтева (www.uis.gov.rs/rsc/kakododsd) за одобравање приређивања игара на срећу, на којима су таксативно наведени сви потребни докази које је неопходно поднети приликом подношења захтева.
Уколико правна, односно физичка лица за која се подносе докази немају седиште на територији Републике Србије, односно држављанство Републике Србије, потребно је доставити адекватан доказ, односно акт издат од стране надлежног органа државе у којој се налази седиште правног лица, односно чије држављанство има физичко лице. 
С обзиром да се својство сарадника одређује у односу на именовано лице правног лица – подносиоца захтева, ради утврђивања својства сарадника, подносилац захтева подноси Изјаву именованог лица подносиоца захтева (законски заступник друштва или члан органа управљања друштва у смислу прописа о привредним друштвима) о постојању удела, стварног власништва и права одлучивања у другом правном лицу.
Према одредби члана 9. ст. 1. тач. 3) подтач. (1) – (3) Закона о играма на срећу, сарадник је дефинисан као свако физичко лице које:
- је члан органа управљања или друго одговорно лице у правном лицу у коме је именовано лице на руководећем положају или је стварни власник тог лица,
- је стварни власник правног лица у коме је именовано лице на руководећем положају,
- са именованим лицем има стварно власништво над истим правним лицем.
У складу са чланом 83. став 1. тачка 9) Закона о играма на срећу, подносилац захтева је дужан, између осталог, да достави доказ надлежног државног органа којим се потврђује да сарадник именованог лица подносиоца захтева није лице осуђено на казну затвора за кривично дело у Републици Србији или страној држави, односно да није теже повредило или поновило повреду прописа којим се уређује спречавање прања новца и финансирање тероризма у периоду трајања изречене заштитне мере забране вршења одређених делатности које представљају претежну делатност привредног друштва за приређивање игара на срећу или трајања заштитне мере забране одговорном лицу да врши одређене послове који представљају претежну делатност привредног друштва за приређивање игара на срећу, односно у периоду трајања изречене заштитне мере забране одговорном лицу да врши одређене дужности код привредног друштва чија је претежна делатност приређивање игара на срећу.
Уколико се из оправданих разлога не могу прибавити наведени докази о неосуђиваности сарадника може се доставити изјава дата под материјалном и кривичном одговорношћу да нису осуђивани, као и да нису чланови организоване криминалне групе.
С обзиром на то да за купца постоји неизвесност у погледу врсте и вредности поклона који може добити уз купљени производ, неспорно је да су испуњени услови предвиђени одредбама члана 16. Закона о играма на срећу којим је прописано да се наградним играма у роби и услугама сматрају и игре у којима сви учесници остварају награду у роби, односно услугама, када за учесника врста и вредност награде представља неизвесност.
Наиме, у случају промоције не постоји неизвесност за потрошача, већ он унапред зна да након куповине одређеног производа добија тачно одређену робу-поклон, односно не постоји неизвесност у погледу врсте и вредности награде.
Одредбама члана 67. ст. 3. и 4. Закона о играма на срећу, дефинисани су услови локације за приређивање посебних игара на срећу на аутоматима и прописано је да удаљеност између два аутомат клуба, односно између аутомат клуба и кладионице или играчнице не може бити мања од 100 метара и да представља најкраћи безбедни пешачки пут од улаза до улаза у аутомат клуб, односно кладионице или играчнице у којима се приређују посебне игре на срећу.
Имајући у виду да се у конкретном случају ради о истом пословном простору који приређивач већ користи по одобрењу за приређивање посебних игара на срећу-клађење, за који је издато Уверење Републичког геодетског завода о испуњености услова локације, а да су одредбама чл. 82. ст. 3. и 4. Закона прописани идентични услови локације као и за аутомате, нема сметњи да се приређивачу посебних игара – клађење, одобри и приређивање посебних игара на срећу на аутоматима у предметном простору.