PUBLIC PROCUREMENT

 
Директива о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступака набавки и праћења извршења уговора о набавкама од 04.01.2021. године

План набавки за 2021. годину од 05.01.2021. године

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку из ЦЈН број 7/2020 – Набавка услуге одржавања – рачунара, штампача и комуникационе опреме (само за опрему која није била предмет ЦЈН у 2019. години или је набављена у 2019. години), Партија 6 – Одржавање рачунарске опреме тип РАЗНО од 10.11.2021 године

Централизована јавна набавка, Набавка оригинал тонера за остале уређаје (Brother, DELL, Nashuatec, Toshiba..), Партија 8, ЦЈН 1/2020 од 31.12.2020 године

Централизована јавна набавка, Услуге одржавања штампача типа ХП, Партија 7, ЦЈН 7/2020 од 17.12.2020 године

Централизована јавна набавка, Одржавање рачунарске опреме тип ЛЕНОВО, Партија 5, ЦЈН 7/2020 од 17.12.2020 године

Централизована јавна набавка, Услуге одржавања штампача типа Лексмарк, Партија 8, ЦЈН 7/2020 од 17.12.2020 године

Одлука о додели уговора за јавну набавку број ЈНМВ 6/2020 од 17.11.2020 године

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности број 6/2020 од 24.11.2020 године

Централизована јавна набавка, Одржавање комуникационе опреме ЦИСЦО- Партија 19, ЦЈН 7/2020 од 16.12.2020 године

Централизована јавна набавка, Услуге осигурања - Смрт услед незгоде, трајни инвалидитет, трошкови лечења и дневна накнада. Партија 1, ЦЈН 11/2020 од 5.11.2020 године

Централизована јавна набавка, Услуге осигурања - Хируршке интервенције и теже болести. Партија 2, ЦЈН 11/2020 од 5.11.2020 године

Измена конкурсне документације за јавну набавку број ЈНМВ 6/2020 од 05.11.2020 године

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јавну набавку број ЈНМВ 6/2020 од 05.11.2020 године

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 1.1.7-2020 од 30.10.2020 године

Позив за подношење понуда за ЈНМВ 6-2020 од 29.10.2020 године

Конкурсна документација за ЈНМВ 6-2020 од 29.10.2020 године

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 1.1.7/2020 - Набавка компјутерског софтвера - од 21.09.2020 године

Позив за подношење понуда ЈНОП 1.1.7/2020 од 21.09.2020 године

Конкурсна документација за ЈНОП 1.1.7/2020 од 21.09.2020 године

Централизована јавна набавка, набавка оригинал тонера за Лексмарк уређаје, ЦЈН 1/2020 од 16.09.2020 године

Извештај о извршеним набавкама УИС за други квартал 2020. године

Одлука о додели уговора за ЈНОП2/2020 - Набавка 5(пет) лиценци

Друга измена плана набавки за 2020. годину

Одлука о додели уговора након жребања за Јавну Набавку ЈНМВ 02/2020

Појашњење у вези са припремањем понуде за Јавну Набавку ЈНОП 02/2020 - Набавка 5 лиценци

Конкурсна документација ЈНОП 2020 30.06 - WORD

ИЗМЕНА КОНК ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈНОП 2 2020 30.06

Конкурсна документација ЈНОП 2020

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за ЈНМВ-путовања

Позив за подношење понуда ЈНМВ-услуга

Централизована јавна набавка, Уређаји за штампање Тип 3(мрежни колор штампач ласер А4), Партија 18, ЦЈН 2/2020 од 19.06.2020 године

Централизована јавна набавка, Радне станице Тип 5, Партија 4, ЦЈН 2/2020 од 19.06.2020 године

Централизована јавна набавка, Преносни лаптоп уређаји тип 5, Партија 11, ЦЈН 2/2020 од 19.06.2020 године

Прва измена плана набавки за 2020. годину

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 1.1.1/2020 - "Нови информациони систем Управе за игре на срећу и контролу приређивача"

Извештај о извршеним набавкама УИС за први квартал 2020. године

Одлука о додели Уговора у поступку Јавне Набавке бр. 1.1.1/2020 - "Нови информациони систем Управе за игре на срећу и контролу приређивача"

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈНОП 1.1.1/2020

Исправка техниче грешке у Конкурсној документацији за јавну набавку добара у отвореном поступку број ЈН 1.1.1/2020 – „ Нови информациони систем Управе за игре на срећу и контролу приређивача“ која се односи на Уређај за заштиту информационо – комуникационе мреже – security gateway

Појашњење конкурсне документације 1.1.1/2020

Исправка техничке грешке у Конкурсној документацији за јавну набавку у отвореном поступку – Нови информациони систем Управе за игре на срећу и контролу прирeђивача, ЈН 1.1.1/2020 која се односи на Модел уговора

Конкурсна документација у отвореном поступку јавне набавке добара – “ Нови информациони систем Управе за игре на срећу и контролу приређивача” ЈН 1.1.1/2020

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара – “ Нови информациони систем Управе за игре на срећу и контролу приређивача” ЈН 1.1.1/2020

План набавки за 2020. годину

Одлука о доношењу плана набавки за 2020. годину

Четврта измена интерног плана набавки за 2019. годину

Одлука о четртој измени интерног плана набавки за 2019. годину

Одлука о додели уговора у поступку ЈНМВ бр.1.1.3/2019

Извештај о јавним набавкама за III квартал 2019. године

Извештај о јавним набавкама за II квартал 2019. године

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке бр. 1.2.3/2019 Партија 2

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке бр. 1.2.3/2019 Партија 1

Конкурсна документација ЈНМВ 1.1.3/2019 - Набавка 20 лиценци

Позив за подношење понуда ЈНМВ 1.1.3/2019 - Набавка 20 лиценци

Друга измена плана набавки за 2019. годину

Одлука о другој измени плана набавки за 2019. годину

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈНМВ 1.2.3/2019

Измена конкурсне документације ЈНМВ 1.2.3/2019

Конкурсна документација ЈНМВ 1.2.3/2019 - Одржавање рачунарске опреме 30.10.2019 Поновљени поступак

Позив за подношење понуда ЈНМВ 1.2.3/2019 - Одржавање рачунарске опреме 30.10.2019 Поновљени поступак

Одлука о обустављању поступка ЈНМВ 1.2.3/2019 - Одржавање рачунарске опреме

Конкурсна документација ЈНМВ 1.2.3/2019 - Одржавање рачунарске опреме

Позив за подношење понуда ЈНМВ 1.2.3/2019 - Одржавање рачунарске опреме

Одлука о првој измени плана набавки за 2019. годину

Прва измена плана набавки 12.09.2019

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ бр.1.1.1/2019

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ бр.1.1.2/2019

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр.1.2.1/2019

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке бр.1.1.1/2019

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара, ЈНМВ 1.1.1/2019 – Набавка аутомобила.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности добара, ЈНМВ 1.1.1/2019 – Набавка аутомобила.

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 1.2.2 2019

Одлука о додели Уговора у поступку јавне набавке бр.1.1.2/2019

Одлука о додели Уговора у поступку јавне набавке бр.1.2.2/2019

Појашњењe br2 у вези са припремањем понуде за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности број 1.1.2 2019.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Појашњења у вези са припремањем понуде и измене конкурсне документације за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности број ЈНМВ 1.1.2 2019.

Директива о начину обављања послова јавних набавки Управе за игре на срећу.

Измена конкурснe документацијe.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности добара, ЈНМВ 1.1.2/2019 – Набавка рачунарске опреме.

Појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку услуга у поступку јавне набавке мале вредности број ЈНМВ 1.2.2/2019 - „Набавка услуге посредовања при куповини авиокарата и других путних карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања у земљи и иностранству.”

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности услуга -Услуге посредовања при куповини авиокарата и других путних карата и резервацијe хотелског смештаја за службена путовања у земљи и иностранству.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности услуга -Услуге посредовања при куповини авиокарата и других путних карата и резервацијe хотелског смештаја за службена путовања у земљи и иностранству.

Одлука о додели Уговора у поступку јавне набавке бр.1.2.1/2019

III Појашњење конкурсне документације 1.2.1/2019

II Појашњење конкурсне документације 1.2.1/2019

Појашњење конкурсне документације 1.2.1/2019

Позив за подношење понуда у отвореним поступку јавне набавке услуга бр. ЈН 1.2.1/2019

Конкурсна документација за JN 1.2.1/2019.

Усвојен план јавних набавки за 2019. годину


                      PUBLIC PROCUREMENT