ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Информација од јавног значаја, у смислу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), јесте информација којом располаже орган јавне власти, настала у раду или у вези са радом органа јавне власти, садржана у одређеном документу, а односи се на све оно о чему јавност има оправдан интерес да зна.

Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информaцијама од јавног значаја у Управи за игре на срећу је Биљана Мурганић, координатор за област игара на срећу, телефон за контакт: +381 11 311 76 45.

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја може се поднети:

• у писаној форми на адресу: Министарство финансија, Управа за игре на срећу, ул. Омладинских бригада бр. 1, Београд;

• електронском поштом: igre.na.srecu@uis.gov.rs

• усмено, на записник у Управи за игре на срећу, ул. Омладинских бригада бр. 1, Београд (на овакав захтев примењују се исти рокови, као када је захтев поднет писмено)

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја мора да садржи:

- назив органа власти коме се упућује захтев

- податке о тражиоцу (име и презиме и адреса)

- што прецизнији опис информације која се тражи

Захтев може да садржи и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације, а тражилац не мора навести разлоге за захтев. Свако има право да му се инфорамција од јавног значаја учини доступном.

Ако захтев није уредан, овлашћено лице Управе дужно је да, без надокнаде, поучи тражиоца како да те недостатке отклони, односно да достави тражиоцу упутство о допуни. Ако тражилац не отклони недостатке у року од 15 дана од дана пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступати, Управа ће донети закључак о одбацивању захтева као неуредног.

Управа је дужна да, без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију, односно изда му копију тог документа.

Уколико Управа није у могућности да из оправданих разлога, у року од 15 дана од дана пријема захтева обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужна је да о томе, најкасније у року од 7 дана од пријема захтева, обавести тражиоца и одреди накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева, у коме ће тражиоца обавестити о поседовању информације, ставити му на увид документ који садржи тражену информацију, изда му, односно упути копију тог документа.

Управа ће, заједно са обавештењем да ће тражиоцу ставити на увид документ, односно издати копију тог документа, саопштити тражиоцу време, место и начин на који ће му информација бити стављена на увид, износ нужних трошкова израде копије документа, а уколико не располаже техничким средствима за израду копије, упознаће тражиоца са могућношћу да употребом своје опреме изради копију.

Увид у документ који садржи тражену информацију, врши се у службеним просторијама Управе. Лицу које није у стању да без пратиоца изврши увид у документ, омогућиће се да то учини уз помоћ пратиоца.

Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан, док се копија докумета који садржи тражену информацију издаје уз обавезу тражиоца да плати накнаду нужних трошкова израде те копије, а у случају упућивања и трошкове упућивања, које прописује Влада.

Уколико Управа одбије да у целини или делимично обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужна је да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од пријема захтева, донесе решење о одбијању захтева и да то решење писмено образложи, као и да упути тражиоца на правна средства која може изјавити против таквог решења.

Уколико тражилац, из разлога прописаних у члану 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, не може да оствари своја права пред Управом, може поднети жалбу Поверенику.

Против решења и закључка Повереника може се покренути управни спор.

Канцеларија Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности налази се на адреси: Булевар краља Александра 15, 11000 Београд, Србија, +381 11 340 89 00; office@poverenik.rs


ЗАХТЕВ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

ЖАЛБА ПРОТИВ ОДЛУКЕ ОРГАНА ВЛАСТИ КОЈОМ ЈЕ ОДБИЈЕН ИЛИ ОДБАЧЕН ЗАХТЕВ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈИ

ЖАЛБА КАДА ОРГАН ВЛАСТИ НИЈЕ ПОСТУПИО/ није поступио у целости/ ПО ЗАХТЕВУ ТРАЖИОЦА У ЗАКОНСКОМ РОКУ (ЋУТАЊЕ УПРАВЕ)


                      ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА