Pitanja i Odgovori

U skladu sa članom 138. Zakona o igrama na sreću priređivači igara na sreću imali su obavezu da se povežu na Informacioni sistem Uprave za igre na sreću do 11. jula 2021.godine.

Uputstvom za integraciju informaciono-komunikacionog sistema priređivača sa informacionim sistemom Uprave za igre na sreću je definisan način povezivanja, razmene i evidentiranja transakcija između informacionog sistema priređivača i informacionog sistema Uprave kojim je, između ostalog, propisan i način na koji se evidentiraju bonus transakcije.

Analizom prikupljenih podataka nakon povezivanja sa Informacionim sistemom Uprave za igre na sreću utvrđeno je da postoje određeni tipovi bonusa koje priređivači nisu u mogućnosti da evidentiraju kao ulog igrača, odnosno kao iznos koji je igrač potrošio u igri, u kom slučaju bi iznos bonusa koji je potrošen u igri uvećao ukupan iznos uloga igrača a samim tim i osnovicu za obračun naknada.

Nakon razmatranja svih okolnosti i tehničkih parametara, a kako ne bi došlo do nemogućnosti korišćenja ovih tipova bonusa, opravdano je da se svi iznosi bonusa koji su upotrebljeni za igru ili su dobijeni kroz igru, evidentiraju u sistemu Uprave na isti način kao i dobitne transakcije ostvarene igrom.

Saglasno navedenom pomenute bonuse je potrebno evidentirati na isti način kao i uplate igrača na jedinstveni evidencioni račun i u tom trenutku ne utiču na osnovicu za obračun naknade. Takođe, ukoliko igrač koristi, tj. potroši (u celosti ili deo) iznos dobijen bonusom za igru, tom prilikom je potrebno da se isti evidentira kao dobitak igrača, odnosno iznos koji je igrač dobio u igri. U tom slučaju iznos bonusa koji je potrošen u igri uvećava ukupan iznos koji su igrači osvojili u igri, a samim tim umanjuje osnovicu za obračun naknada, imajući u vidu da se kod priređivanja posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije ukupnom uplatom smatra ukupan iznos koji su igrači potrošili u igri (ulog), dok se ukupnom isplatom smatra ukupan iznos koji su igrači osvojili u igri (dobitak).

 

Prema odredbama člana 102. stav 1. Zakona o igrama na sreću priređivač plaća naknadu za priređivanje igara na sreću - klađenje preko sredstava elektronske komunikacije mesečno u visini od 15% na osnovicu, a za ostale posebne igre na sreću preko sredstava elektronske komunikacije u visini od 10% na osnovicu, koju čini razlika između ukupno ostvarenih uplata i ukupno ostvarenih isplata, s tim što ukupan iznos naknade ne može biti manji od dinarske protivvrednosti 10.000 evra mesečno, obračunate srazmerno broju dana do kraja meseca od dana prijema rešenja o odobrenju.

Kod priređivanja posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije ukupnom uplatom smatra se ukupan iznos koji su igrači potrošili u igri (ulog), dok se ukupnom isplatom smatra ukupan iznos koji su igrači osvojili u igri (dobitak).


Kako je definisano Uputstvom za integraciju informaciono – komunikacionog sistema priređivača sa informacionim sistemom Uprave za igre na sreću, u navedenoj situaciji neophodno je da na putanji /slot/jackpot budu evidentirana dva iznosa, jedan je ukupan iznos džek pota, dok je drugi iznos dela džek pota koji je zabeležen na automatu.

Osnovica za obračun naknade u tom slučaju se računa kako sledi:

O = A-B-C

gde je:

O - osnovica

A - zbir svih uplatnih transakcija

B - zbir svih isplatnih transakcija

C - zbir ostatka novca isplaćenog na lokaciji tj. razlika između iznosa ukupnog džek pota i iznosa dela džek pota koji je evidentiran na automatu.


Odredbom člana 110. stav 5. Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik RS“ br. 18/20) i odredbom člana 5. stav 3. Pravilnika o načinu vođenja baze podataka o licima koja su ostvarila dobitak kod priređivača igara na sreću („Službeni glasnik RS“ br. 152/20) propisano je da se podaci o licima koja su ostvarila dobitak prikupljaju i obrađuju u skladu sa zakonom kojim je uređena zaštita podataka o ličnosti.

Odredbom člana 5. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, br. 87/2018), propisana su načela obrade podataka, te je stavom 3. ovog člana, propisano da podaci o ličnosti moraju biti primereni, bitni i ograničeni na ono što je neophodno u odnosu na svrhu obrade ("minimizacija podataka").

U konkretnom slučaju, svrha obrade podataka o ličnosti je priređivanje nagradnih igara u robi i uslugama. Kako se u slučaju dobitka male vrednosti, čija vrednost ne prelazi iznos od 103.225,00 dinara, ne plaća na porez na dobitke od igara na sreću u skladu sa članom 83. stav 4. tač.1) Zakona o porezu na dohodak građana, u bazu podataka nije potrebno unositi lične podatke dobitnika, i to: JMBG, odnosno broj pasoša dobitnika, a shodno prethodno navedenoj odredbi Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.


Odredbom člana 7. Pravilnika o načinu utvrđivanja ispunjenosti uslova za dobijanje saglasnosti za priređivanje nagradne igre u robi i uslugama i načinu izveštavanja o rezultatima nagradne igre („Službeni glasnik RS“, br. 152/20), propisano je da izveštaj o utvrđivanju rezultata koji je priređivač u obavezi da dostavi Upravi za igre na sreću po okončanju nagradne igre, između ostalog, sadrži podatke o dobitnicima u skladu sa zakonom kojim je uređena zaštita podataka o ličnosti, odnosno u skladu sa odgovarajućim tehničkim, organizacionim i kadrovskim merama, propisanim navedenim zakonom, kao što su kriptozaštita i pseudonimizacija.
 Naime, odredbom člana 50. stav 1. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti propisano je da rukovalac i obrađivač sprovode odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi dostigli odgovarajući nivo bezbednosti u odnosu na rizik, u skladu sa nivoom tehnoloških dostignuća i troškovima njihove primene, prirodom, obimom, okolnostima i svrhom obrade, kao i verovatnoćom nastupanja rizika i nivoom rizika za prava i slobode fizičkih lica. Tehničke, organizacione i kadrovske mere, kao i način njihovog sprovođenja uređeni su Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Obaveza usklađivanja sa novim zakonom definisana je odredbama člana 138. Zakona i odnosi se na sve priređivače.

Imajući u vidu da je Zakon o igrama na sreću stupio na snagu 11.03.2020. godine, sa primenom od 11.04.2020. godine, svi priređivači igara na sreću su dužni da saglasno odredbama člana 138. Zakona o igrama na sreću, usklade svoje poslovanje u roku od 15 meseci, odnosno zaključno sa 10.07.2021. godine, sa odredbama koje se odnose na osnovni kapital (čl. 60, 78, 93. i 113), osiguranje isplate dobitaka i naplate naknada (čl. 61, 79. i 94), informaciono-komunikacioni sistem (čl.63, 80. i 95.), video nadzor (čl. 64. i 81.) i nalepnice za označavanje i registraciju (čl. 45, 74. i 89.). 

Imajući u vidu da su u pitanju dva potpuno odvojena i posebna postupka davanja odobrenja, da su Zakonom o igrama na sreću propisani drugačiji uslovi koje pravno lice mora da ispuni, kao i da je različita dokumentacija koja se prilaže uz zahtev, saglasno članu 68. odnosno članu 83. Zakona o igrama na sreću, neophodno je podneti odvojene zahteve.

Ukoliko je u pitanju jedna lokacija istog priređivača, dovoljno je podneti jedno uverenje o ispunjenosti lokacijskih uslova u smislu člana 67. i člana 82. Zakona o igrama na sreću.


Saglasno odredbama člana 60. stav 1, člana 78. stav 1. i člana 93. stav 1. Zakona o igrama na sreću, za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima, posebnih igara na sređu - klađenje i igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije uslov je, da iznos upisanog osnovnog novčanog kapitala bude i uplaćen.


Na internet prezentaciji Uprave za igre na sreću nalaze se obrasci za podnošenje zahteva (www.uis.gov.rs/rsc/kakododsd) za odobravanje priređivanja igara na sreću, na kojima su taksativno navedeni svi potrebni dokazi koje je neophodno podneti prilikom podnošenja zahteva.


Ukoliko pravna, odnosno fizička lica za koja se podnose dokazi nemaju sedište na teritoriji Republike Srbije, odnosno državljanstvo Republike Srbije, potrebno je dostaviti adekvatan dokaz, odnosno akt izdat od strane nadležnog organa države u kojoj se nalazi sedište pravnog lica, odnosno čije državljanstvo ima fizičko lice.


S obzirom da se svojstvo saradnika određuje u odnosu na imenovano lice pravnog lica – podnosioca zahteva, radi utvrđivanja svojstva saradnika, podnosilac zahteva podnosi Izjavu imenovanog lica podnosioca zahteva (zakonski zastupnik društva ili član organa upravljanja društva u smislu propisa o privrednim društvima) o postojanju udela, stvarnog vlasništva i prava odlučivanja u drugom pravnom licu.

Prema odredbi člana 9. st. 1. tač. 3) podtač. (1) – (3) Zakona o igrama na sreću, saradnik je definisan kao svako fizičko lice koje:

- je član organa upravljanja ili drugo odgovorno lice u pravnom licu u kome je imenovano lice na rukovodećem položaju ili je stvarni vlasnik tog lica,

- je stvarni vlasnik pravnog lica u kome je imenovano lice na rukovodećem položaju,

- sa imenovanim licem ima stvarno vlasništvo nad istim pravnim licem.

U skladu sa članom 83. stav 1. tačka 9) Zakona o igrama na sreću, podnosilac zahteva je dužan, između ostalog, da dostavi dokaz nadležnog državnog organa kojim se potvrđuje da saradnik imenovanog lica podnosioca zahteva nije lice osuđeno na kaznu zatvora za krivično delo u Republici Srbiji ili stranoj državi, odnosno da nije teže povredilo ili ponovilo povredu propisa kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma u periodu trajanja izrečene zaštitne mere zabrane vršenja određenih delatnosti koje predstavljaju pretežnu delatnost privrednog društva za priređivanje igara na sreću ili trajanja zaštitne mere zabrane odgovornom licu da vrši određene poslove koji predstavljaju pretežnu delatnost privrednog društva za priređivanje igara na sreću, odnosno u periodu trajanja izrečene zaštitne mere zabrane odgovornom licu da vrši određene dužnosti kod privrednog društva čija je pretežna delatnost priređivanje igara na sreću.

Ukoliko se iz opravdanih razloga ne mogu pribaviti navedeni dokazi o neosuđivanosti saradnika može se dostaviti izjava data pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da nisu osuđivani, kao i da nisu članovi organizovane kriminalne grupe.

S obzirom na to da za kupca postoji neizvesnost u pogledu vrste i vrednosti poklona koji može dobiti uz kupljeni proizvod, nesporno je da su ispunjeni uslovi predviđeni odredbama člana 16. Zakona o igrama na sreću kojim je propisano da se nagradnim igrama u robi i uslugama smatraju i igre u kojima svi učesnici ostvaraju nagradu u robi, odnosno uslugama, kada za učesnika vrsta i vrednost nagrade predstavlja neizvesnost.

Naime, u slučaju promocije ne postoji neizvesnost za potrošača, već on unapred zna da nakon kupovine određenog proizvoda dobija tačno određenu robu-poklon, odnosno ne postoji neizvesnost u pogledu vrste i vrednosti nagrade.

Odredbama člana 67. st. 3. i 4. Zakona o igrama na sreću, definisani su uslovi lokacije za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima i propisano je da udaljenost između dva automat kluba, odnosno između automat kluba i kladionice ili igračnice ne može biti manja od 100 metara i da predstavlja najkraći bezbedni pešački put od ulaza do ulaza u automat klub, odnosno kladionice ili igračnice u kojima se priređuju posebne igre na sreću.

Imajući u vidu da se u konkretnom slučaju radi o istom poslovnom prostoru koji priređivač već koristi po odobrenju za priređivanje posebnih igara na sreću-klađenje, za koji je izdato Uverenje Republičkog geodetskog zavoda o ispunjenosti uslova lokacije, a da su odredbama čl. 82. st. 3. i 4. Zakona propisani identični uslovi lokacije kao i za automate, nema smetnji da se priređivaču posebnih igara – klađenje, odobri i priređivanje posebnih igara na sreću na automatima u predmetnom prostoru.