INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA

Informacija od javnog značaja, u smislu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS“, br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10), jeste informacija kojom raspolaže organ javne vlasti, nastala u radu ili u vezi sa radom organa javne vlasti, sadržana u određenom dokumentu, a odnosi se na sve ono o čemu javnost ima opravdan interes da zna.
Lice ovlašćeno za postupanje po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja u Upravi za igre na sreću je Biljana Murganić, koordinator za oblast igara na sreću, telefon za kontakt: +381 11 311 76 45.
Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja može se podneti:
• u pisanoj formi na adresu: Ministarstvo finansija, Uprava za igre na sreću, ul. Omladinskih brigada br. 1, Beograd;
• elektronskom poštom: igre.na.srecu@uis.gov.rs
• usmeno, na zapisnik u Upravi za igre na sreću, ul. Omladinskih brigada br. 1, Beograd (na ovakav zahtev primenjuju se isti rokovi, kao kada je zahtev podnet pismeno)
Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja mora da sadrži:
-          naziv organa vlasti kome se upućuje zahtev
-          podatke o tražiocu (ime i prezime i adresa)
-          što precizniji opis informacije koja se traži
Zahtev može da sadrži i druge podatke koji olakšavaju pronalaženje tražene informacije, a tražilac ne mora navesti razloge za zahtev. Svako ima pravo da mu se inforamcija od javnog značaja učini dostupnom.
Ako zahtev nije uredan, ovlašćeno lice Uprave dužno je da, bez nadoknade, pouči tražioca kako da te nedostatke otkloni, odnosno da dostavi tražiocu uputstvo o dopuni. Ako tražilac ne otkloni nedostatke u roku od 15 dana od dana prijema uputstva o dopuni, a nedostaci su takvi da se po zahtevu ne može postupati, Uprava će doneti zaključak o odbacivanju zahteva kao neurednog.
Uprava je dužna da, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, tražioca obavesti o posedovanju informacije, stavi mu na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno izda mu kopiju tog dokumenta.
Ukoliko Uprava nije u mogućnosti da iz opravdanih razloga, u roku od 15 dana od dana prijema zahteva obavesti tražioca o posedovanju informacije, da mu stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, da mu izda, odnosno uputi kopiju tog dokumenta, dužna je da o tome, najkasnije u roku od 7 dana od prijema zahteva, obavesti tražioca i odredi naknadni rok, koji ne može biti duži od 40 dana od dana prijema zahteva, u kome će tražioca obavestiti o posedovanju informacije, staviti mu na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, izda mu, odnosno uputi kopiju tog dokumenta.
Uprava će, zajedno sa obaveštenjem da će tražiocu staviti na uvid dokument, odnosno izdati kopiju tog dokumenta, saopštiti tražiocu vreme, mesto i način na koji će mu informacija biti stavljena na uvid, iznos nužnih troškova izrade kopije dokumenta, a ukoliko ne raspolaže tehničkim sredstvima za izradu kopije, upoznaće tražioca sa mogućnošću da upotrebom svoje opreme izradi kopiju.
Uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju, vrši se u službenim prostorijama Uprave. Licu koje nije u stanju da bez pratioca izvrši uvid u dokument, omogućiće se da to učini uz pomoć pratioca.
Uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju je besplatan, dok se kopija dokumeta koji sadrži traženu informaciju izdaje uz obavezu tražioca da plati naknadu nužnih troškova izrade te kopije, a u slučaju upućivanja i troškove upućivanja, koje propisuje Vlada.
Ukoliko Uprava odbije da u celini ili delimično obavesti tražioca o posedovanju informacije, da mu stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, da mu izda, odnosno uputi kopiju tog dokumenta, dužna je da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od prijema zahteva, donese rešenje o odbijanju zahteva i da to rešenje pismeno obrazloži, kao i da uputi tražioca na pravna sredstva koja može izjaviti protiv takvog rešenja.
Ukoliko tražilac, iz razloga propisanih u članu 22. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, ne može da ostvari svoja prava pred Upravom, može podneti žalbu Povereniku.
Protiv rešenja i zaključka Poverenika može se pokrenuti upravni spor.
Kancelarija Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti nalazi se na adresi: Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Srbija, +381 11 340 89 00; office@poverenik.rs

ZAHTEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA

ŽALBA PROTIV ODLUKE ORGANA VLASTI KOJOM JE ODBIJEN ILI ODBAČEN ZAHTEV ZA PRISTUP INFORMACIJI

ŽALBA KADA ORGAN VLASTI NIJE POSTUPIO/ nije postupio u celosti/ PO ZAHTEVU TRAŽIOCA U ZAKONSKOM ROKU (ĆUTANjE UPRAVE)


                      INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA