Liste indikatora

Dana 29.06.2022. godine donete su nove Liste indikatora za prepoznavanje lica i transakcija za koje postoji osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma kod priređivača igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije i Liste indikatora za prepoznavanje lica i transakcija za koje postoji osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma kod priređivača igara na sreću u igračnicama, koje su izrađene u skladu sa rezultatima Nacionalne procene rizika i deo su aktivnosti Akcionog plana za sprovođenje Strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma (2022-2024) za obveznike koji priređuju posebne igre na sreću u igračnicama i igre na sreću preko sredstava elektronske komunikacije broj: 424-01-00225/2022-03
image