PRAVILNICI

 
Poster sa obaveštenjem.

Pravilnik o izgledu i sadržini postera sa obaveštenjem, odnosno izgledom i sadržinom upozorenja o zabrani učestvovanja maloletnih lica u igrama na sreću uz odgovarajući tekst upozorenja o prevenciji bolesti zavisnosti („Službeni glasnik RS“, br. 13/2022 i br. 134/2022)

Pravilnik o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (“Sl. glasnik 18/20)

Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o tehničkim i funkcionalnim karakteristikama stolova i automata za igre na sreću, načinu i postupku ispitivanja ispunjenosti potrebnih uslova ("Službeni glasnik RS", br.22/2021) – od 12/03/2021 godine

Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o uslovima za obavljanje popravke stolova i automata za igre na sreću ("Službeni glasnik RS", br.22/2021) – od 12/03/2021 godine

Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje audio i video nadzora, načinu čuvanja dokumentacije i telesne zaštite u igračnici, sprovođenje video nadzora i čuvanje dokumentacije u automat klubu, odnosno kladionici ("Službeni glasnik RS", br.152/20) – Osnovni tekst na snazi od 26/12/2020, u primeni od 11/07/2021

Pravilnik o načinu utvrđivanja ispunjenosti uslova za dobijanje saglasnosti za priređivanje nagradne igre u robi i uslugama i načinu izveštavanja o rezultatima nagradne igre ("Službeni glasnik RS", br.152/20) – Osnovni tekst na snazi od 26/12/2020, u primeni od 26/12/2020

Pravilnik o načinu vođenja obaveznih evidencija i izveštavanja o ostvarenom prometu za posebne igre na sreću preko sredstava elektronske komunikacije ("Službeni glasnik RS", br.152/20) – Osnovni tekst na snazi od 26/12/2020, u primeni od 26/12/2020

Pravilnik o načinu utvrđivanja ispunjenosti uslova za dobijanje odobrenja za priređivanje posebnih igara na sreću – klađenje ("Službeni glasnik RS", br.152/20) – Osnovni tekst na snazi od 26/12/2020, u primeni od 26/12/2020

Pravilnik o sadržini evidencija o osnovicama za obračunavanje i plaćanje naknade za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama i o sadržini mesečnog obračuna naknade za priređivanje tih igara ("Službeni glasnik RS", br.152/20) – Osnovni tekst na snazi od 26/12/2020, u primeni od 11/07/2021

Pravilnik o obliku i sadržini nalepnice za označavanje i registraciju stola za igre na sreću, automata za igre na sreću i uplatno-isplatnog mesta u kladionici ("Službeni glasnik RS", br.152/20) – Osnovni tekst na snazi od 26/12/2020, u primeni od 11/07/2021

Pravilnik o načinu vođenja obaveznih evidencija i izveštavanja o ostvarenom prometu po uplatno-isplatnom mestu u kladionici ("Službeni glasnik RS", br.152/20) – Osnovni tekst na snazi od 26/12/2020, u primeni od 11/07/2021

Pravilnik o bližim uslovima, odnosno sadržini pravila igara na sreću ("Službeni glasnik RS", br.152/20) – Osnovni tekst na snazi od 26/12/2020, u primeni od 26/12/2020

Pravilnik o informaciono-komunikacionom sistemu za priređivanje posebnih igara na sreću – klađenje ("Službeni glasnik RS", br.152/20) – Osnovni tekst na snazi od 26/12/2020, u primeni od 11/07/2021

Pravilnik o informaciono-komunikacionom sistemu za priređivanje posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije ("Službeni glasnik RS", br.152/20) – Osnovni tekst na snazi od 26/12/2020, u primeni od 11/07/2021

Pravilnik o bližim uslovima za čuvanje trajne baze podataka o licima koja ulaze u igračnicu ("Službeni glasnik RS", br.152/20) – Osnovni tekst na snazi od 26/12/2020, u primeni od 26/12/2020

Pravilnik o načinu vođenja baze podataka o licima koja su ostvarila dobitak kod priređivača igara na sreću ("Službeni glasnik RS", br.152/20) – Osnovni tekst na snazi od 26/12/2020, u primeni od 26/12/2020

Pravilnik o načinu vođenja obaveznih evidencija i izveštavanja o ostvarenom prometu po automatu ("Službeni glasnik RS", br.152/20) – Osnovni tekst na snazi od 26/12/2020, u primeni od 11/07/2021

Pravilnik o načinu vođenja obaveznih evidencija i izveštavanja o prometu za svaku vrstu klasične igre na sreću ("Službeni glasnik RS", br.152/20) – Osnovni tekst na snazi od 26/12/2020, u primeni od 26/12/2020

Pravilnik o načinu utvrđivanja uslova za dobijanje odobrenja za priređivanje posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije ("Službeni glasnik RS", br.152/20) – Osnovni tekst na snazi od 26/12/2020, u primeni od 26/12/2020

Pravilnik o načinu utvrđivanja ispunjenosti uslova za dobijanje odobrenja za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima ("Službeni glasnik RS", br.152/20) – Osnovni tekst na snazi od 26/12/2020, u primeni od 26/12/2020

Pravilnik o informaciono-komunikacionom sistemu za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima ("Službeni glasnik RS", br.152/20) – Osnovni tekst na snazi od 26/12/2020, u primeni od 11/07/2021

Pravilnik o vrstama igara na sreću (katalog o vrstama igara na sreću) ("Službeni glasnik RS", br.152/20) – Osnovni tekst na snazi od 26/12/2020, u primeni od 26/12/2020

Pravilnik o postupku aktiviranja sredstava namenskog depozita, odnosno bankarske garancije ("Službeni glasnik RS", br.152/20) – Osnovni tekst na snazi od 26/12/2020, u primeni od 26/12/2020

Pravilnik o uslovima za obavljanje popravke stolova i automata za igre na sreću ("Službeni glasnik RS", br.152/20) – Osnovni tekst na snazi od 26/12/2020, u primeni od 15/01/2021

Pravilnik o tehničkim i funkcionalnim karakteristikama stolova i automata za igre na sreću, načinu i postupku ispitivanja ispunjenost i potrebnih uslova ("Službeni glasnik RS", br.152/20) – Osnovni tekst na snazi od 26/12/2020, u primeni od 15/01/2021


                      PRAVILNICI