UPRAVA

Istorijat


Uprava za igre na sreću osnovana je Zakonom o igrama na sreću ("Službeni glasnik RS" br. 88/2011, 93/2012 - dr. zakon, 30/2018 i 95/2018), kao organ uprave u sastavu Ministarstva finansija, za obavljanje poslova državne uprave u oblasti igara na sreću.

Uprava je počela sa radom 01. marta 2019. godine. Sredstva za rad i funkcionisanje Uprave obezbeđuju se iz budžeta Republike Srbije.

Novi Zakon o igrama na sreću ("Службени гласник РС", br.18/20 od 03.03.2020. godine) stupio je na snagu 11.03.2020. godine, a primenjuje se od 11.04.2020. godine.

Odredbama ovog Zakona Uprava za igre na sreću samostalno obavlja poslove državne uprave u oblasti igara na sreću na celokupnoj teritoriji Republike Srbije na način kojim se obezbeđuje funkcionalno jedinstvo u sprovođenju propisa u oblasti igara na sreću.

Sedište Uprave za igre na sreću je u Beogradu, Balkanska 53.


U sledećoj tabeli je dat pregled ukupih budžetskih prihoda od naknada za igre na sreću u dinarskim iznosima po godinama, kao i broj  dobijenih odobrenja za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima, posebnih igara na sreću - klađenje i igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije, broj priređivanja klasičnih igara na sreću(DLS), broj dobijenih dozvola za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama i broj dobijenih saglasnosti za priređivanje nagradnih igara u robi i uslugama.

GodinaUkupno

Broj odobrenja za

priređivanje na

automatima

Broj odobrenja za

priređivanje
klađenja

Broj odobrenja za priređivanje
preko sredstava elektronske
komunikacije (online)
Broj priređivanja
klasičnih igara na
sreću(DLS)
Broj dozvola
za priređivanje u
igračnicama
Broj saglasnosti za
nagradne igre u robi i uslugama
2013 4,840,933,5956219-
1
2

-

20145,276,170,785

67

19

                  -
            1
           2

51

20155,525,020,15362

19

                  4            1
           2
68
20165,958,393,978641811
1
2
81
20176,786,619,505611811
1
2
85
20187,731,156,656611811
1
2
81
2019 8,451,003,659612012
1
2
58
20209,506,765,826612017
1
2
36
202112,843,786,483612021
1
2
73
2022
16,351,058,992
60
20
21
1
2
72
2023
17,737,846,914
60
20
22
1
2
62


U sledećoj tabeli je dat uporedni pregled uplaćenih naknada po vrstama igara na sreću za 2022. i 2023. godinu iz nadležnosti Uprave za igre na sreću

Vrsta naknade

2022

(RSD)


2023

(RSD)

2023/2022

(%)

Naknade za posebne igre na sreću u igračnicama125,522,720
235,617,934
 
87,71%
Naknade za posebne igre na sreću na automatima6,662,941,5867,395,718,248
 
11,00%
Naknade za posebne igre na sreću - klađenje3,058,146,9203,047,192,328

-0,36%
Naknade posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije4,452,583,5554,845,220,088

8,82%
Ukupno naknade od posebnih igara na sreću14,299,194,78115,523,748,599

8,56%
Naknada za priređivanje nagradne igre u robi i uslugama123,178,910108,939,067

- 11,56%
Naknada od klasičnih igara na sreću1,928,685,3002,105,159,247

9,15%
UKUPNO NAKNADE16,351,058,99217,737,846,914

8,48%
image