Organizational structure

                            Графички приказ организационе структуре Управе за игре на срећу :

Директор Управе за игре на срећу


Директор руководи радом Управе, планира, усклађује, организује законито и ефикасно обављање послова из области игара на срећу и распоређује задатке на унутрашње јединице; решава у управним стварима и доноси управна акта из области игара на срећу; издаје директиве у циљу одређивања начина рада, поступања и понашања запослених у Управи; одлучује о правима и дужностима запослених у Управи и иницира предлог министру финансија о постављењу помоћника директора Управе; сарађује са другим државним органима и организацијама у циљу правилне и доследне примене прописа у области игара на срећу; доноси стратешке одлуке у управљању кадровским, финансијским, информатичким, питањима развоја и унапређења система игара на срећу, поступка и политике и других питања од значаја за рад Управе; располаже финансијским средствима Управе у обиму средстава утврђеним Законом о буџету и финансијским планом Управе; предлаже министру финансија доношење акта о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управи и других подзаконских аката; обавља и друге послове по налогу министра финансија. Директор Управе за игре на срећу за свој рад одговара министру надлежном за послове финансија.

Директор - Зоран Гашић


Помоћник директора за нормативне послове и послове надзора


Помоћник директора Управе за нормативне послове и послове надзора руководи пословима усклађивања прописа са међународним стандардима; усклађује рад унутрашњих јединица у оквиру Управе; врши надзор над њиховим радом; врши унутрашњу контролу над применом закона и других прописа од стране организационих јединица Управе; врши унутрашњу контролу рада и понашања запослених у вези са радом и у случајевима када се утврди противправно поступање или понашање покреће и води одговарајуће поступке ради утврђивања одговорности; учествује у припреми прописа у области игара на срећу, руководи пословима финансијског управљања и контроле и о томе сачињава извештаје; иницира доношење прописа, директива и других аката којима се уређује област рада Управе; координира сарадњу са управама у саставу Министарства финансија; подноси извештаје и друге податке о раду којима се утврђује стање у извршавању послова; сарађује са државним органима других земаља у циљу размене искуства у примени прописа у области игара на срећу; обавља и друге послове по налогу директора Управе. Помоћник директора Управе за свој рад одговара директору Управе и министру.

Вршилац дужности помоћника директора за нормативне послове и послове надзора - Владан Армуш.Помоћник директора за послове одобравања приређивања, финансијске, правне и опште послове


Помоћник директора Управе за послове одобравања приређивања, финансијске, правне и опште послове руководи пословима усклађивања прописа са међународним стандардима у области рада за коју је надлежан; усмерава, усклађује и надзире рад унутрашњих јединица за послове издавања одобрења и сагласности и финансијске, правне и опште послове и стара се о правилности примене закона и других прописа од стране наведених организационих јединица Управе; иницира доношење прописа, директива и других аката којима се уређује наведена област рада и учествује у припреми прописа у области игара на срећу; руководи пословима финансијског управљања и контроле и о томе сачињава извештаје; координира сарадњу са управама у саставу Министарства финансија и другим државним органима; подноси извештаје и друге податке о раду којима се утврђује стање у извршавању послова; сарађује са државним органима и организацијама других земаља у циљу размене искустава у примени прописа у области рада за коју је надлежан; учествује на националним и међународним скуповима, састанцима, семинарима, обукама у циљу размене искустава и унапређења прописа из области игара на срећу и поступања Управе; обавља и друге послове по налогу директора Управе. Помоћник директора Управе за свој рад одговара директору Управе и министру.


Одељење за одобрења и сагласности 


У Одељењу за одобрења и сагласности обављају се послови издавања аката о давању и одузимању одобрења и сагласности за приређивање игара на срећу, као и аката којима се одобравају промене у приређивању игара на срећу; процене вредности наградног фонда за приређивање наградних игара у роби и услугама; провере формалне исправности и формално-правне усклађености банкарских гаранција и уговора о наменском депозиту са издатим одобрењем односно датом дозволом за приређивање игара на срећу; провере испуњености услова за добијање одобрења за приређивање посебних игара на срећу и сагласности за приређивање наградних игара у роби и услугама; подношење захтева државним органима и привредним субјектима за накнадну проверу података из достављене документације која представља услов за издавање решења и сагласности; припремa поступка јавног позива и учествовање у спровођењу поступка јавног позива за давање дозвола за играчнице (казина); обављање стручних послова у вези са спровођењем поступка јавног позива за издавање дозволе за приређивање посебних игара на срећу у играчницама; припреме нацрта акта Владе о давању и одузимању дозволе за приређивање посебних игара на срећу у играчницама; обављање контроле испуњености услова за добијање одобрења кроз јавно доступне податке из службених евиденција или из других извора; подношење захтева за покретање прекршајног поступка; обављање других послова из делокруга рада Одељења.


Одељење за надзор и анализу ризика


У Одељењу за надзор и анализу ризика обављају се послови провере и утврђивања законитости и правилности приређивања игара на срећу код приређивача, као и посредан и непосредан надзор у вези спречавања прања новца и финансирања тероризма код приређивача; послови контроле испуњености услова за приређивање игара на срећу, прегледа просторија у којима се приређују игре на срећу; увида у радње које су непосредно или посредно повезане са приређивањем игара на срећу, пословне књиге, извештаје, евиденције, софтвере и друга документа или податке на основу којих се може утврдити законитост и правилност приређивања игара на срећу; послови инспекцијског надзора над применом материјалних прописа који регулишу спречавање прања новца и финансирања тероризма код приређивача игара на срећу; израда контролних листа; утврђивање методологије и вршења анализе ризика послова из делокруга своје надлежности; сачињавање записника о извршеном надзору; доношење решења којима налаже исправљање неправилности и утврђује рокове за исправљање те неправилности; забрањује приређивање игара на срећу, врши заплена аутомата, опреме, новца, документације и других предмета који су употребљени или су могли бити употребљени за приређивање игара на срећу од стране надзираног субјекта, као и печаћење пословног простора и објеката надзираног субјекта код кога су утврђене неправилности; подношење кривичне пријаве, пријаве за привредни преступ и захтева за покретање прекршајног поступка; израда смерница, индикатора и типологија у области спречавања прања новца и финансирања тероризма из надлежности Управе; учествовање у изради процене ризика од прања новца и финансирања тероризма на националном нивоу; израда годишњег, ванредних и месечних планова надзора, праћења њиховог извршавања и подношење извештаја о извршавању плана надзора; давање препорука, укључујући и предлоге мера за отклањање уочених пропуста у поступцима контроле; сачињавање годишњег извештаја о раду Одељења; припреме методолошких упутстава и других аката за једнообразну примену прописа из делокруга Одељења; активирање банкарских гаранција и уговора о наменском депозиту; послови електронског надзора над приређивањем игара на срећу; послови планирања и извештавања; статистичко-евиденциони и други послови из делокруга Одељења.


Одсек за финансијске, правне и опште послове


У Одсеку за финансијске, правне и опште послове обављају се финансијско-рачуноводствени и књиговодствени послови, послови израде периодичних и годишњих рачуна Управе, обезбеђивања и коришћења расположивих финансијских средстава Управе, врши се припрема документације за извршење Закона о буџету и расподела средстава у оквиру одобрених апропријација; израђује предлог годишњег и средњорочног финансијског плана за израду нацрта закона о буџету, израђује завршни рачун, праћење и усаглашавање оперативно финансијских планова за извршење буџета; контролисање спровођења законитог, наменског и економичног трошења буџетских средстава; редовно усаглашавање и сравњивање консолидованог стања главне књиге трезора са помоћним евиденцијама; oрганизовање, извршење и контролисање послова припреме документације и спровођења поступка јавних набавки, израда и објава извештаја о спроведеним поступцима; праћење прописа и законитости спровођења јавних набавки; израда и контролисање обрачуна и исплата плата и других примања запослених и лица ангажованих ван радног односа; оверавање налога за плаћање; организује, координира и контролише извршење послова јавних набавки, прати правне прописе и контролише законитост спровођења јавних набавки; израде предлога унутрашњег уређења и систематизације радних места и других општих аката и програма рада из области управљања људским ресурсима, израда појединачних аката из радно-правног статуса запослених, кадровски и општи послови, праћење промена прописа из области радних односа, поступање по жалбама државних службеника, изјављеним на решења из области радних односа, сарадње са Државним правобранилаштвом и судовима, ради решавања радних спорова, изјашњавања на тужбе и друге поднеске из радних спорова, и други послови за остваривање права из радног односа запослених; вођење кадровских евиденција; вођење законом прописаних евиденција на основу утврђених аналитичких података; анализирање и утврђивање потреба за обуком запослених у Управи; припрема аката из области безбедности и здравља на раду; послови одржавања хардвера и софтвера; учествовање у планирању, развоју и унапређењу рачунарске опреме и софтвера; врши се континуирани надзор над радом целокупне рачунарске опреме; процена потреба и учешће у набавци нове рачунарске опреме; уређивање и ажурирање података на званичном веб порталу Управе; обављају се и други послови из делокруга Одсека.


Група за нормативне послове


У Групи за нормативне послове обављају се послови који се односе на: иницирање измене и допуне прописа, учествовање у припреми прописа у области игара на срећу; припремање методолошких упутстава и процедура о примени прописа у области игара на срећу у циљу једнообразне примене; припремање ставова и објашњења о примени прописа из области игара на срећу; израде предлога мишљења у вези са применом Закона о играма на срећу и подзаконским актима из области игара на срећу; пружање потребних и стручних упутства приређивачима у складу са прописима којима се уређује спречавање прања новца и финансирање тероризма; израде анализа, информација и других извештаја за потребе Министарства финансија; сачињавање предлога одговора према захтевима полицијских управа, градских и општинских управа, судова, тужилаштава и других државних органа у вези са приређивањем игара на срећу; сарадњу са Државним правобранилаштвом, судовима и другим државним органима, односно поступцима који се воде из делокруга рада Управе; пружање стручне помоћи организационим јединицама Управе и давање потребних објашњења; обављање активности везане за учествовање у пројектима других државних органа који се односе на област игара на срећу; пружање стручне подршке у припреми планских докумената из делокруга Управе; прикупљање података неопходних за праћење остваривања циљева утврђених планским документима из делокруга Управе кроз показатеље учинка; анализа прикупљених података; праћење спровођења и извештавања о спровођењу планских докумената из делокруга органа; пружање стручне подршке развоју финансијског управљања и контроле; обједињавање годишњих извештаја о раду унутрашњих јединица и сачињавање годишњег извештаја о раду Управе, обављање и других послова из делокруга Групе.


Радно место за развој и комуникацију - предлаже мере за решавање идентификованих проблема и унапређење стања у областима из делокруга Управе на основу израђених анализа и извештаја; сачињава предлог Акционог и Оперативног плана Управе; врши координацију активности утврђених Акционим планом за спровођење Националне стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма; планира и спроводи стратегију односа с медијима; координира израду саопштења и информација за јавност и поступа по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја; дефинише правце и одређује приоритете за развој и унапређење управљања учинком; прима информације и води поступак у вези са узбуњивањем; пружа стручну помоћ у припреми предлога одговора у вези покренутих иницијатива за оцену уставности и законитости закона и подзаконских аката из области игара на срећу; обавља и друге послове по налогу директора.


Радно место за координацију и оперативни рад – Координира послове прикупљања информација, прати стање и субјекте у области приређивања игара на срећу и израђује стручне процене; обједињује и вреднује информације и податке који упућују на реалне претње по законито приређивање игара на срећу; селектује високо ризичне субјекте из области игара на срећу; идентификује нове појавне облике поступања супротно законима од стране субјеката из области игара на срећу; предлаже мере за спровођење и реализацију поштовања прописа из области приређивања игара на срећу; организује и остварује сарадњу са државним органима и организацијама у циљу унапређења контроле субјеката из области игара на срећу; пружа стручну помоћ унутрашњим јединицама ради ефикаснијег рада Управе; обавља и друге послове по налогу директора. 

 

image