DRUŠTVENO ODGOVORNO PRIREĐIVANJE

Član 6. Zakona o igrama na sreću


Priređivanje igara na sreću mora biti društveno odgovorno i usmereno ka zaštiti maloletnika, prevenciji bolesti zavisnosti kod učesnika u igrama na sreću i ka zaštiti podataka o ličnosti učesnika u igrama na sreću.
Priređivači su dužni da na najefikasniji način sprovode zabranu učestvovanja maloletnih lica u igrama na sreću.
Svi zaposleni kod priređivača igara na sreću koji imaju direktan kontakt sa učesnicima u igrama na sreću, pre stupanja na rad moraju biti osposobljeni za preventivno delovanje protiv bolesti zavisnosti prema učesnicima u igrama na sreću.
U slučaju priređivanja igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije, zaposlenima u smislu stava 3. ovog člana smatraju se zaposleni koji imaju kontakt sa učesnicima u igrama na sreću (npr. korisnički servis).
Obaveza je svakog priređivača da unutar objekta u kome priređuje igre na sreću u neposrednoj blizini ulaznih vrata istakne poster veličine 100 x 80 santimetara, na kojem se nalazi odgovarajući tekst o prevenciji bolesti zavisnosti, kao i kontakt podaci ustanove koju je ministarstvo nadležno za poslove zdravlja sertifikovalo za lečenje bolesti zavisnosti od igara na sreću.
Na svakom pultu ili šalteru preko kojeg se registruje učestvovanje u igrama na sreću mora postojati brošura - flajer sa podacima navedenim u stavu 5. ovog člana.
Oglašavanje i reklamiranje klasičnih i posebnih igara na sreću, uključujući i posredno upućivanje na iste, vrši se uz obaveštenje o zabrani učestvovanja maloletnih lica u igrama na sreću i odgovarajući tekst upozorenja o prevenciji bolesti zavisnosti.
Odredbe stava 7. ovog člana ne primenjuju se na isticanje, oglašavanje i reklamiranje logotipa, žiga, odnosno trgovačke marke i znaka priređivača.
Priređivači su dužni da na najefikasniji način i u skladu sa važećom zakonskom regulativom štite podatke o ličnosti učesnika u igrama na sreću.
Ministar nadležan za poslove zdravlja propisuje izgled i sadržinu postera iz stava 5. ovog člana, kao i obaveštenja, odnosno upozorenja iz stava 7. ovog člana.


                      DRUŠTVENO ODGOVORNO PRIREĐIVANJE